Previous Next

G9 PLUS

SPLOŠNO
Opisana električna omara je namenjena krmiljenju in kontroli avtomatskih agregatov za proizvodnjo električne energije, z nastavljivim časom vklopa v primeru izpada električnega omrežja.

OHIŠJE
Na voljo je inačica z ohišjem iz krivljene in varjene pločevine, debeline 15/10 (vratca 20/10), prebarvano s hepoksi barvo (debelina nanosa 90 μ), poliuretanskimi brizganimi tesnili, barvnega odtenka RAL 7032, ali stoječa omara iz krivljene jeklene pločevine debeline 20/10 mm (ogrodje) in 15/10 (stranice in vrata), prebarvana po postopku elektroforeze, opremljena z gumijastimi tesnili, barvnega odtenka RAL 7035; garantirana stopnja zaščite je IP 44 ob zaprtih vratih, in IP20 ob odprtih vratih.

FUNKCIJE ELEKTRIČNE KOMANDNE OMARE SO
• Kontrola glavnega omrežja preko vmesnih transformatorjev napetosti s μp kartico ter z možnostjo nastavitve minimalnih in maksimalnih napetosti tudi za posamezno fazo
• Avtomatski zagon agregata, ko se po nastavljivem zamiku pojavijo zgoraj navedene okoliščine;
• Avtomatska priključitev agregata na uporabnike (ko alternator doseže vrednost nominalne napetosti), če je električni pretvornik vključen v dobavo pri doseženih
nastavljenih parametrih.
• Avtomatski nadzor dizelskega motorja in alternatorja s pomočjo ustreznih zaščit;
• Avtomatski odklop agregata od uporabnikov ob ponovni vzpostavitvi omrežja, po nastavljivem časovnem zamiku;
• Ustavitev agregata po nastavljivem času ohlajanja motorja;
• Pred-nastavitev ponovnega vklopa;
• Krmiljenje in zaščita naprave za predgrevanje dizelskega motorja zaradi lažjega zagona in zagotavljanja takojšnjega napajanja z električno energijo.
• Krmiljenje in zaščita avtomatskega polnilca baterij, ki omogoča ohranjanje baterijske napetosti med položajem pripravljenosti (stand-by) generatorja.

ZAGOTOVLJENA JE NASLEDNJA KONTROLNA OPREMA
1 krmilna, kontrolna in opozorilna enota , tipa kot naprimer GG 962 mikroprocesor, pritrjena na čelni strani omare, ki posreduje naslednje informacije:

OPOZORILNE LUČKE Z ZVOČNIM SIGNALOM
• Nizek tlak olja (blokiranje)
• Visoka temperatura motorja (blokiranje)
• Prevelika hitrost (blokiranje)
• Minimalna napetost baterije (blokiranje)
• Preobremenitev (zakasnjeno blokiranje)
• Majhna količina goriva
• Generator se ne zažene
• Majhna količina vode v hladilniku (blokiranje)
• Generator napajalne naprave baterij (blokiranje)
• Ni predgrevanja
• Izredno stanje (blokiranje)
• Minimalna napetost agregata (blokiranje)
• Maksimalna napetost agregata (blokiranje)
• Minimalna frekvenca agregata (blokiranje)
• Maksimalna frekvenca agregata (blokiranje)
• Splošni alarm (blokiranje)
• Splošni predhodni alarm (blokiranje)

OSTALE INFORMACIJE O STANJU AGREGATA
• napajanje kartice
• izpad omrežja
• agregat deluje
• alarmne naprave so vključene
• zagon
• ustavitev
• odprt kontaktor omrežja
• zaprt kontaktor omrežja
• odprt kontaktor agregata
• zaprt kontaktor agregata
• stanje naprave
• vključena električna črpalka za gorivo (če je predvidena električna črpalka)
• rezervoar je preveč napolnjen (če je predvidena električna črpalka)
• vključeno predgretje

MERILNI in KONTROLNI INSTRUMENTI
Kartica μP lahko s pomočjo alfanumeričnega prikaza posreduje podatke o stanju in alarmnih napravah agregata, pa tudi električne parametre kot so:
• napetost v baterija
• napajalni tok baterij
• števec ur
• trifazna omrežna napetost
Dodatni prikaz posreduje informacije o agregatu (omrežna napetost, fazen in frekvenčni tok).

Omarica ima tudi digitalni multimeter, na katerem se med ostalim prikazujejo naslednje dodatne veličine: fazno napetost agregata (V), delovno moč (kW), jalovo moč (kVAR), navidezno moč (kVA); faktor moči (cosfi); delovno energijo (kWh), jalovo energijo (kVARh), navidezno energijo (kVAh).

Na čelni strani omarice je prisoten tudi pregledni okvir, ki nudi naslednje informacije:
• opozorilo, da je stikalo agregata zaprto
• opozorilo, da je stikalo agregata odprto
• opozorilo, da je sistem predgretja vključen
• opozorilo, da je napajalna naprava baterij vključena
• opozorilo, da črpalka goriva deluje (opcija)
• opozorilo, da je rezervoar prepoln (opcija)
• 1 termometer vode hlajenja motorja
• 1 manometer tlaka olja v motorju
• 1 kazalec količine goriva

Komandna plošča
• ročna potisna tipka za zagon
• ročna potisna tipka za ustavitev
• stikala za upravljanje števcev omrežja / agregata
• gobasta potisna tipka za ustavitev v sili
• zaščitni in krmilni tokokrog električne črpalke goriva (če je predvidena)
• alarmna sirena
• tipka za izklop alarmne sirene
• reset tipka
• izbirno stikalo načina delovanja agregata: IZKLOLNE, ROČNO, AVTOMATSKO, TEST

IZKLOPLJEN: onemogočena je vsakršna ročna in avtomatska funkcija.

ROČNO: postopki ZAGONA in USTAVITVE so izvedeni ročno s pomočjo tipk za ZAGON in USTAVITEV. S stikalom v tem položaju so vključene zaščite motorja.

AVTOMATSKO: vse funkcije zagona, ustavitve, preklopa in alarma se izvedejo avtomatsko.

TEST: omogoča zagon agregata ter izvedbo ustreznih krmilnih in kontrolnih postopkov, ni pa možen preklop omrežje – agregat. S stikalom v tem položaju se ob morebitnem izpadu omrežja sproži avtomatski preklop omrežje – agregat.

MOČNOSTNI TOKOKROG
Sestoji se zlasti iz štiri polnega magnetnega termičnega stikala z nizko magnetno zaščito, pritrjenega na samo komandno omaro ali na agregat. Njegova funkcija je ščititi alternator in omogočati ustavitev agregata v primeru /TRIPPING/.Preklop (opcija): Za določene moči je mogoče preklopni sistem vključiti v komandno omarico ali ga namestiti v ločeno ohišje.

KONTAKTI NA ZBIRNI LETVI
električna omarica je opremljena z naslednjimi kontakti na zbirni letvi za daljinski prenos signalov (največja kapaciteta 5A)
• Normalno odprt kontakt brez napetosti za označevanje okvare agregata
• V primeru, če naprava za izbiro moči ni dobavljena, so na voljo, nameščeni na zbirni letvi

1 normalno odprt kontakt + 1 normalno spojen kontakt za preklop omrežja in 1 normalno odprt in 1 normalno spojen kontakt za preklop agregata (kapacitete 10A AC1) Na voljo je tudi vhod za en normalno odprt kontakt brez napetosti za blokiranje v sili.

TIPKOVNICA ZA PROGRAMIRANJE
vsaka električna omarica je dobavljena skupaj z alfanumerično tipkovnico za programiranje, ki po umestitvi v režo kartice GG 962 omogoča spreminjanje parametrov uporabnika v skladu s potrebami sistema. V tabeli 1 so našteti vsi parametri, vključno s parametri uporabnika (*), ki jih je mogoče spreminjati. Pred priprava na vzporedno delovanje z drugimi agregati.

DODATNA OPREMA
Električna omara, ki je predmet tega opisa, se lahko na željo dobavlja z naslednjo dodatno opremo:

• Sistem za avtomatsko dovajanje goriva
• Besedilo napisov in optičnih prikazov v angleškem, slovenskem jeziku

PROGRAMSKA OPREMA
programsko opremo je posebej za ta namen izdelala družba , v
slovenskim in angleškim jezikom da bi preko PC povezala funkcije in poglavitne krmilne postopke agregata. Program omogoča sočasno upravljanje več kot tridesetih agregatov z možnostjo preverjanja v realnem času stanja in pogojev slehernega izmed povezanih agregatov. Prenos podatkov od kartice GG 962 na PC poteka preko serijske linije RS 232 oziroma RS 422, ali preko adapterja RS 485, zamenljivega neposredno na kartici. Možna je povezava na lokalno omrežje ali preko modema, če je lokacija oddaljena od kontrolne točke. Podrobnosti glede instalacije in uporabe programske opreme ter glede možnosti upravljanja agregata so navedene v priročniku za uporabo in vzdrževanje, ki priložen samemu programu.

PERIODIČEN PREIZKUS AGREGATA
gre za avtomatski preizkus, ki se lahko dobavi na zahtevo v okviru programa kartice, njegov namen pa je omogočati samodejni zagon agregata brez posredovanja operaterja, pri čemer uporabnik sam izbere čas in trajanje.

DALJINSKA SINOPTIČNA KARTICA
omogoča uporabniku daljinsko preverjanje poglavitnih stanj generatorja, s pomočjo led kartice, ki ponavlja signale, prejete od kartice GG 962 do oddaljenosti približno 1 km.

AVTOMATSKA ALI ROČNA PONOVNA ZAČETNA NASTAVITEV PO OKVARI
je nastavitev, ki se opravi ob testiranju, ter nudi naslednje možnosti:

ROČNA PONOVNA ZAČETNA NASTAVITEV
po vključitvi alarma agregata ter ustreznem opozorilnem znaku, je potrebno, po izklopu sirene, agregat ponovno zagnati, kar storimo s pritiskom na tipko ALARM RESET, ki je osvetljena; alarm je mogoče sprostiti tako, da predhodno zavrtimo izbirno stikalo SAI v položaj ROČNO (priporočeno)

AVTOMATSKA PONOVNA ZAČETNA NASTAVITEV
V tem primeru ni potrebno pomakniti izbirno stikalo SAI v položaj ROČNO, marveč se ponovna nastavitev opravi avtomatsko. Za razliko od predhodno opisanega primera, se takoj po ponovni nastavitvi agregat zažene (pod pogojem, da ni napetosti in da ostali alarmi niso vključeni)

KARTICA ZA DALJINSKI PRENOS ALARMOV
s pomočjo digitalnega vmesnika (e enojnim skupnim izhodom), kapaciteta kontaktov 5A.

PARAMETRI PROGRAMIRANJA
Tabela 1: Parametri programiranja kartica kot naprimer GG962

Naziv parametra; enota; min. vred.; max. vrednost privzeta vred.

Čas izpada omrežja (sekunde) 1 180 3
Čas vzpostavitve omrežja (sekunde) 1 999 60
Čas vključitve vžigalnih svečk (sekunde) 0 20 0
Čas zagona (sekunde) 1 10 6
Vmesni čas med zagoni (sekunde) 4 20 6
Število poizkusov zagona (enote) 1 10 4
Čas ustavitve po končanem cikl. (sekunde) 5 60 20
Zamik alarma nizkega tlaka olja (sekunde) 1 20 5
Zamik ohlajanja motorja (sekunde) 1 999 120
Spodnja meja frekvence (Herz) 10 60 30
Zamik pri zaznavanju okvar (sekunde) 1 30 2
Čas do normalnega delovanja ag. (sekunde) 2 180 2
Minimalna omrežna napetost (Volt) 100 500 350
Maksimalna omrežna napetost (Volt) 100 500 450
Minimalna napetost agregata (Volt) 100 500 350
Maksimalna napetost agregata (Volt) 100 500 450
Občasni zagoni ne=0 da=1 0
Zamik občasnih zagonov (minute) 5 9999 7000
Čas občasnih zagonov (minute) 1 20 5
Vključen led prikaz ne=0 da=1 1
Naslov kartice 1 255 1

ČAS IZPADA OMREŽJA
je čas, ki preteče od trenutka, ko napetost omrežja ne ustreza nastavljenim parametrom (tabela 1), pa do zagona agregata.

ČAS PONOVNE VZPOSTAVITVE OMREŽJA
je čas, v katerem agregat deluje, ne glede na morebitne lažne vzpostavitve omrežja, tako da do preklopa na omrežje ne pride vse do trenutka, ko se omrežna napetost ne povrne v okvire nastavljenega časa.

ČAS ZAGONA
navaja maksimalno trajanje ročnega ali avtomatskega zagonskega impulza, nastavljeno tako, da se prepreči pregorevanje zaganjalnika

VMESNI ČAS MED ZAGONI
je časovni interval med dvema zagonoma, ki je potreben za ohlajanje zaganjalnika

ŠTEVILO POIZKUSOV ZAGONA
je število poizkusov zagona agregata, preden se vključi signal za neuspeli zagon

ČAS USTAVITVE PO KONČANEM CIKLUSU
je čas delovanja ustavitvenega sistema, ki je potreben, da se agregat popolnoma ustavi (če potrebuje agregat 10 sekund za ustavitev, potem mora biti navedeni čas najmanj 12 sekund)

ZAMIK ALARMA NIZKEGA TLAKA OLJA
je čas, v katerem kot naprimer kartici GG962 onemogočen zagon zaradi vključitve navedenega alarma, in ki je v celoti odvisen do tipa agregata in od tekočnosti olja.

ZAMIK OHLAJANJA MOTORJA
je čas, v katerem agregat deluje tudi po ponovnem preklopu na omrežje, in ki je potreben za ohlajanje motorja, še zlasti, če je le-ta deloval pod veliko obremenitvijo.

SPODNJA MEJA FREKVENCE
je minimalna frekvenca, ki je potrebna, da agregat še deluje (da bi se izognili poškodbam na bremenu.

ZAMIK PRI ZAZNAVANJU OKVAR
je čas, ki preteče preden kartica kot naprimer GG962 sproži ustavitev agregata zaradi okvare, pri čemer se ne upoštevajo minimalne prekinitve ali lažni alarmi.

ČAS DO NORMALNEGA DELOVANJA AGREGATA
je čas, ki preteče od doseganjem frekvence delovanja in komanda vklopa generatorja na uporabnik.

MINIMALNA OMREŽNA NAPETOST
je vrednost omrežne napetosti, ki omogoča agregatu začetek faze zagona zaradi nepravilne delovne obremenitve.

MAKSIMALNA OMREŽNA NAPETOST
je vrednost omrežne napetosti, ki omogoča agregatu začetek faze zagona zaradi nepravilne delovne napetosti.

MINIMALNA NAPETOST AGREGATA
je vrednost napetosti agregata, ki omogoča odklop od obremenitve in ustavitev agregata.

MAKSIMALNA NAPETOST AGREGATA
je vrednost napetosti agregata, ki omogoča odklop od obremenitve in ustavitev agregata.

ZAMIK OBČASNIH ZAGONOV
(samo na posebno zahtevo): je čas, ki poteče med dvema avtomatskima občasnima zagonoma: največ eden tedensko (priporočeno).

ČAS OBČASNIH ZAGONOV
je povezan z zamikom občasnih zagonov ter označuje obdobje, ko ostane agregat avtomatsko vključen ob vsakokratni nastavitvi avtomatskega delovanja.

NASLOV KARTICE
je naslov serijskega izhoda, ki je potreben za priključitev na PC, opremljen s programsko opremo .

KONTROLNA IN KRMILNA PLOŠČA
Avtomatska kontrolna in komandna plošča kot naprimer G9 Plus ima serijsko vgrajene nekatere posebnosti in funkcije, ki so potrebne za upravljanje povezanih agregatov:

• Kontrolna in krmilna plošča G9 Plus je bila zasnovana z namenom, da bi se izognili prekinitvam pri dobavi električne energije zaradi odprtja omrežnega kontaktorja. Vzdrževanje kontrolne plošče ali zamenjava krmilne kartice ali kartic ne vpliva na kontinuiranost delovanja.
• Rezervni vhodi za alarme agregata, ki niso standardni
• Krmilna kartica GG962 je preko treh ploščatih kablov zaradi enostavne in hitre zamenjave kartice v primeru okvare.
• Na zahtevo se dobavlja vmesnik za zbiranje vseh opozorilnih znakov, ki jih pošilja kartica
• Opisana omarica je zgrajena v skladu z zahtevami, navedenimi v predpisih CEI 17-13 EN 60439 tipa »ANS«; na njej je bil opravljen preizkus aplicirane napetosti, izgube toplotne moči, poleg tega pa je nujno potrebno na priključke pomožnega napajanja vgraditi varovalno pregrado, ki ohranja kratkostični tok pod vrednostjo 10kA.
• Naprava za ustavitev v sili, v skladu z UNI EN 418; Testiranja Burst, emisije EMC, temperature.
• Kovinsko ohišje, zaščiteno z elektroforezo, testiranje električne kontinuitete, preizkusi upornosti.

 • cplemo.png
 • gtm.png
 • cab.png
 • lombardi.png
 • tri.png
 • c.png
 • man.png
 • deutz.png
 • nys.png
 • lambo.png
 • perkins.png
 • mtu.png
 • iveco.png
 • penta.png
 • cgm.png
 • diesel.png
 • toro.png
 • john.png


Leta 1990 smo ustanovili UNINVEST
d.o.o. KOPER, da bi zadostili potrebam
organizacij v trenutkih, ko so odzivni
časi zelo kratki in je hitra intervencija
nujnost.

Uninvest d.o.o.
Kampolin 40
Lucija 6320 Portorož

Lokacija Google maps

Copyright Uninvest d.o.o. © 2018. Vse pravice pridržane. Avtor strani. O piškotkih na spletni strani